صندلی اداری آگهی رایگان آموزش وردپرس

Editorial Committee

Editor-in-Chief
Jacek Grodzicki, Ph.D., ORCID – 0000-0001-6062-1915 bio

Handling Editors
Olga Dębicka, Ph. D. – E-Economy
Msc Jakub Jankiewicz – Global Economy
Ernest Czermański, Ph. D. – Maritime Economy
Msc Anna Galik – Management, Economics

Language consultant
Maksymilian Biniakiewicz – Polish
Sebastian Macieja – English

Statistics consultant
Anna Pawłowska, Ph. D.

IT Editor
Msc Michał Żynda

Highslide for Wordpress Plugin